Laboratorij za primjenu informacijskih tehnologija u obrazovanju

ŠTO RADIMO?

Opis djelatnosti Laboratorija

Laboratorij će, kroz svoje članove i projekte, poticati istraživanja i inovacije u raznim aspektima računalom podržanog obrazovanja. U smislu obrazovanja mladih stručnjaka, laboratorij će, kroz studentske seminare, projekte, te završne i diplomske radove aktivno utjecati na profiliranje studenata FER-a. Osim što će biti na raspolaganju studentima tokom studija, EduLab će služiti i kao mjesto povezivanja i upoznavanja studenata sa znanstvenom djelatnošću članova laboratorija, ali i kao mjesto susreta sa gospodarstvom, te u konačnici kao medij kroz koji će studenti moći pronaći posao u području i tvrtki koja ih zanima.

Članovi laboratorija će periodički organizirati prezentacije svojih znanstvenih istraživanja, stručnih i tehnoloških projekata, te predavanja, radionice i predstavljanja suvremenih istraživanja i novih rezultata u području računalom podržanog obrazovanja, povećavajući doseg i informiranost okruženja (ostalih djelatnika fakulteta, studenata, učitelja, odgajatelja, i svih ostalih zainteresiranih) o trendovima i dobrim praksama iz područja.

TKO SMO?

ČLANOVI

doc. dr. sc. Ivica Botički

Tomislav Jagušt, dipl. ing.

Mia Čarapina, dipl. ing.

doc. dr. sc. Tomislav Burić

BIOGRAFIJA

Doc.dr.sc. Botički je djelatnik FER-a čija osnovna djelatnost uključuje obrazovanje stručnjaka na području razvoja programske podrške te istraživanje na području računalom podržanog obrazovanja. Proveo je razdoblje 2009-2010. na postdoktorskom usavršavanju na National Institute of Education, Nanyang Tehnological University, Singapur sudjelujući u radu jedne od najprepoznatijih znanstveno-istraživačkih skupina u području. Surađivao je na nizu domaćih i međunarodnih projekata te je voditelj projekta Hrvatske zaklade za znanost na temu uporabe tablet-računala u osnovnoškolskom obrazovanju - Opening up education through Seamless and COLLAborative Mobile learning on tablet computers – SCOLLAm. Uz stalni interes za istraživačke teme iz područja uporabe mobilnih tehnologija u obrazovanju, u slobodno vrijeme surađuje i s CAZ-om u razvoju inovativnih aplikacija za pomoć djeci s poremećajima u autističnom spektru.

BIOGRAFIJA

Tomislav Jagušt je zavodski suradnik i student poslijediplomskog doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Zavodu za primijenjeno računarstvo. Diplomirao je na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva 2008 godine. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Programiranje i programsko inženjerstvo, Algoritmi i strukture podataka, Baze podataka i Napredni modeli i baze podataka. Jedan je od članova projektnog tima na HRZZ projektu „Opening up education through Seamless and COLLAborative Mobile learning on tablet computers – SCOLLAm“. Sudjelovao je na sljedećim tehnološkim projektima: razvoj Informacijskog sustava visokih učilišta – ISVU (2008-2011), razvoj i održavanje Informacijskog sustava održavanja u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava - HOPS (bivši HEP OPS), dizajn i razvoj sustava za podršku nastavnih aktivnosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2013-2014). Bio je jedan od istraživača na projektu Procesni model Sveučilišta u Zagrebu (2011-2013).

BIOGRAFIJA

Mia Čarapina diplomirala je 2009. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, te se iste godine zapošljava na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, gdje je 2010. godine izabrana u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, a 2014. u nastavno zvanje i radno mjesto predavača za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo. U tom periodu sudjeluje u izvođenju nastave nekoliko kolegija stručnog studija informatike, stručnog studija računarstva i specijalističkog studija informatike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. 2011. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, te je od 2009. godine član projektnog tima na HRZZ projektu „Opening up education through Seamless and COLLAborative Mobile learning on tablet computers – SCOLLAm“.

BIOGRAFIJA

Tomislav Burić je zaposlen na radnom mjestu docenta na Zavodu za primijenjenu matematiku, Fakultet elektroehtnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu. Diplomirao je u lipnju 2007. godine na FER-u iz područja umjetne inteligencije na smjeru telekomunikacije i informatika te se zapošljava na radnom mjestu znanstvenog novaka na Zavodu za primijenjenu matematiku FER-a. Iste godine upisuje poslijediplomski studij matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu kojeg je završio 2011. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. Nevena Elezovića i stekao titulu doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje matematika. Od jeseni 2011. radi kao viši asistent s povjerom predavanja iz raznih matematičkih kolegija na FER-u te je 2012. godine nagrađen nagradom „Roberto Giannnini“ za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima. Ima 12 objavljenih znanstvenih radova iz područja matematičke analize te niz održanih domaćih i stranih znanstvenih izlaganja, a sudjelovao je i u nizu studentskih projekata e-učenja i popularizacije matematike. Od veljače 2015. radi kao docent na ZPM-u.

dr. sc. Ivana Bosnić

doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov

dr. sc. Ana Sović Kržić

doc. dr. sc. Vedran Podobnik

BIOGRAFIJA

Ivana Bosnić radi kao poslijedoktorand na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Bavi se primjenom e-učenja na obrazovanje u polju programskog inženjerstva, učenjem podržanim tehnologijom, ponovnom uporabom sadržaja, otvorenim obrazovnim sadržaje, sustavima za upravljanje učenjem, Web tehnologijama te otvorenim sustavima. Tijekom 2010., provela je 6 mjeseci na sveučilištu Katholieke Universiteit Leuven, Belgija, radi znanstvenog usavršavanja na Zavodu za računalnu znanost, istražujući učenje podržano tehnologijom i obrazovne preporučiteljske sustave. Također je u Hrvatskoj završila stručno jednogodišnje obrazovanje „E-learning akademija“. Voditeljica je ekspertne skupine za otvorene obrazovne tehnologije i sadržaj, u Hrvatskoj udruzi za otvorene sustave i Internet - HrOpen. Autorica je prvog priručnika za Moodle na hrvatskom jeziku, vodi radionice o e obrazovanju, obrazovnim sadržajima i sustavima za upravljanje učenjem, a aktivno sudjeluje i u prijevodu sustava Moodle na hrvatski jezik.

BIOGRAFIJA

Doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov je djelatnica FER-a gdje od 2010. godine radi na Zavodu za telekomunikacije. Njezino glavno područje istraživačkog interesa jest iskustvena kvaliteta naprednih višemedijskih i web aplikacija, uključivo višekorisničke igre primjenjive u obrazovanju, te pregovaranje i optimizacija kvalitete usluge/iskustvene kvalitete u konvergirajućim IP mrežama. Od 2001.-2009. godine radila je u Istraživačkom odjelu tvrtke Ericsson Nikole Tesle d.d. (ETK), Zagreb u jedinici za Istraživanje i razvoj (Research and Development Center) kao istraživač i voditelj projekata. Sudjelovala je na nizu domaćih i međunarodnih projekata uključujući projekte suradnje između FER-a i Ericsson Nikole Tesle, dva znanstvena projekta MZOŠa, jednom bilateralnom hrvatsko-slovenskom projektu, jednom FP7 projektu, jednom EUREKA Celtic Plus projektu, te EU IPA projektu “ Kompetencijska mreža zasnovana na ICT-u za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama ” (ICT-AAC). Dobitnica je srebrne plakete "Josip Lončar" FER-a za posebno istaknutu doktorsku disertaciju i za posebno istaknuti magistarski rad. Doc. Lea Skorin-Kapov članica je stručne udruge IEEE i obnaša funkciju dopredsjednice Odjela za komunikacije Hrvatske sekcije IEEE za razdoblje 2015/2016.

BIOGRAFIJA

Dr. sc. Ana Sović Kržić je znanstveni novak – viši asistent za Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Diplomirala je 2006, a doktorirala 2012. s disertacijom: „Adaptivna valićna transformacija temeljena na kriteriju najmanje apsolutne pogreške“. Kao gostujući istraživač provela je tri mjeseca na Tampere University of Technology, Tampere, Finska 2013. godine. Sudjelovala je na EU-FP7 projektu Center for Research Excellence for Advanced Cooperative Systems (ACROSS, 2011.-2014.), te EU – H2020 projektu CRO-EU-REKA! Research for innovation, innovation for people, 2014.-2015. Voditeljica je dva projekta koje financira Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te aktivnosti u svrhu ostvarivanja ciljeva po Programskom ugovoru s MZOS-om „STEM radionice“. Sudjeluje na više domaćih znanstvenih projekata. Članica je IEEE i EURASIP. Članica je Državnog povjerenstva natjecanja „Opisujemo sustave“ u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje te Hrvatskog interdisciplinarnog društva.; organizator je i voditelj ljetne škole „Ljetna igraonica znanja“ Ivanić – Grad; mentor robotike u Centru za poticanje darovitosti djece „Bistrić“; predsjednica Foto video kluba „35mm“ Križ i Robotičko-informatičkog kluba Križ, tajnica Zajednice tehničke kulture općine Križ, članica Izvršnog odbora Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije, te članica organizacijskog odbora programa „ŠUZA – iz škole u znanost i akademsku zajednicu“ pri Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Predmeti na kojima sudjeluje dobitnici su dvije nagrade za multimedijalne sadržaje u e-kolegiju Sveučilišta u Zagrebu: Signali i sustavi (2011.) i Sustavi za praćenje i vođenje procesa (2009.). Dobitnica je Nagrade za znanost FER-a 2014., županijske nagrade tehničke kulture „Rudolf Perešin“, Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije 2014., te Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić, koju dodjeljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2013. godine.

BIOGRAFIJA

Vedran Podobnik je docent na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2006. godine na smjeru Telekomunikacije i informatika Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu s diplomskim radom pod nazivom "Programski agenti na elektroničkom tržištu", a doktorirao 2010. godine na istom fakultetu s disertacijom pod nazivom "Višeagentski sustav za pružanje telekomunikacijskih usluga zasnovan na profilima korisnika". Nadalje, 2013. godine je s radom pod nazivom "A landscape for a potential new Innovation Platform in Global Challenges: Opportunities for the UK" završio program MPhil in Technology Policy na Judge Business School, University of Cambridge. Dobitnik je Državne nagrade za znanost (godišnja nagrada znanstvenim novacima) u području tehničkih znanosti (2011. godina) i Srebrne plakete nagrade "Josip Lončar" za istaknutu doktorsku disertaciju i posebno uspješan znanstvenoistraživački rad (2010. godina) te godišnje nacionalne nagrade ZNANOST u području tehničkih i biotehničkih znanosti (2007. godina). Provodi istraživanja u područjima pametnog poslovanja, društvenih tehnologija, višeagentskih sustava, elektroničkih tržišta te kontekstno-svjesnih usluga. Koautor je više od 50 znanstvenih i stručnih radova objavljenih kao poglavlja u knjizi, prilozi u enciklopediji te članci u međunarodnim časopisima i zbornicima radova s međunarodnih konferencija. Član je strukovnih udruga IEEE, ACM i KES International te udruge Cambridge Union Society.

prof. dr. sc. Vedran Mornar

izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić

doc. dr. sc. Igor Mekterović

Neven Drljević, mag. rač.

dr. sc. Martina Holenko Dlab

BIOGRAFIJA

Prof. Dr. Vedran Mornar is a Professor of Computer Science at Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia, where he currently teaches several graduate and undergraduate computing courses. He himself graduated and received his PhD degree in Computer Science at the same university. As a Fulbright scholar, he studied at University of Southern California, Los Angeles for an academic year. His professional interest is in e-learning, application of operational research in real world information systems, database design, development and implementation. In the period from 2002 to 2006, he was the vice dean of the Faculty. From 2006 to 2010 he was the dean. From 2009 to 2013 he was the president of National council of higher education. He is the president of Croatian society for information and communication technology, electronics and microelectronics - MIPRO.

BIOGRAFIJA

Nataša Hoić-Božić received B.Sc. degree in mathematics and informatics from the Faculty of Education, University of Rijeka, Croatia in 1990, M.Sc. degree in computer science from the Faculty of electrical engineering, University of Ljubljana, Slovenia in 1997, and Ph.D. degree in computing from the Faculty of electrical engineering and computing, University of Zagreb, Croatia in 2002. She is an Associate Professor at the Department of Informatics, University of Rijeka where she currently teaches several graduate and undergraduate computing courses. Her research and professional interests are in the field of technology enhanced learning (e-learning): using information technology, especially adaptive hypermedia, recommender systems, multimedia systems, blended learning approaches, Web 2.0 tools for teaching and learning. She is a member of IEEE Education Society, and Croatian Society for Development of Higher Education „Universitas“. She participated in several conference international programs committees, she is member of editorial board of the "International Journal of Learning Technology" journal, and she serves as a technical reviewer for various international journals and conferences. She received an award for the best e-course "Multimedia systems" on the University of Rijeka in the academic year 2010/2011.     

BIOGRAFIJA

Igor Mekterović is the assistant professor at the University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Department of Applied Computing. He graduated at the Faculty of Electrical Engineering and Computing and earned his Ph.D. degree in Computing in 2008 at the same institution, submitting the thesis titled ‘Content-Based Search in Peer-To-Peer Networks'. Igor participated in the teaching activities at the Faculty of Electrical Engineering and Computing in a number of courses dealing with programming paradigms and languages, algorithms and data structures, databases, data warehouses and business intelligence. Currently he is participating in the following courses at undergraduate and graduate studies: Programming and Software Engineering, Databases, Advanced Databases, Business Intelligence. Reviewer for international journals and conferences, e.g. International Conference on Business Intelligence Systems, Journal of Computing and Information Technology, International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems.

BIOGRAFIJA

Neven Drljević earned his Master’s Degree in Computing at the University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing (FER) in mid-2013 with the thesis “Learning and Social Network Analytics in Online Learning Systems”. He is currently enrolled in the PhD programme at FER with the declared research field of “Technology Enhanced Learning and Mobile Learning Technologies”. Interested from the beginnings of his studies in educational and entrepreneurial opportunities that technology is opening up for young people, in 2008 he founded the Web Start Contest, a successful student competition and educational course in web start-up projects sponsored by Microsoft Croatia. It ran successfully for four years and its follow-up, the App Start Contest, has received the Special Rector’s Award of the Rector of the University of Zagreb in academic year 2011/2012.

BIOGRAFIJA

Martina Holenko Dlab received B.Sc. degree in mathematics and informatics from the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka, Croatia in 2006 and Ph.D. degree in computing from the Faculty of electrical engineering and computing, University of Zagreb, Croatia in 2014. Martina is a senior teaching and research assistant at Department of Informatics, University of Rijeka. Her research interests include technology enhanced learning, collaborative learning, adaptive hypermedia and recommender systems. She is a member of Croatian Society for Development of Higher Education „Universitas“. She participated in three Doctoral Summer Schools (Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning 2009, 2010, 2011) and several scientific conferences in Croatia and abroad. She is co author of a number of scientific and professional papers. She received scientific excellence award of the University of Salamanca, Spain for the paper "Personalizing E Learning 2.0 Using Recommendations" presented during the conference Methodologies for Intelligent Systems Technology Enhanced Learning 2014.

NAJNOVIJE VIJESTI

Više vijesti >